dla rodziców

5

Drodzy rodzice!

Hapkido to jedyna w Polsce sztuka walki, która nauczana jest na podstawie zatwierdzonego i nagrodzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu programu naszego autorstwa. Numer dopuszczenia DKOS-5002-48/05

 Program jest efektem kilkuletniej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Uczniom oferujemy:

  • naukę kompletnego i skutecznego systemu samoobrony,
  • opanowanie umiejętności amortyzacji upadków,
  • zwiększenie pewności siebie i wiary we własne możliwości,
  • wszechstronne rozwijanie sprawności fizycznej,
  • przeciwdziałanie wadom postawy.

Artykuł o HAPKIDO, który ukazał się na stronie internetowej magazynu dla rodziców „Miasto pociech” tu. 

Ocena wpływu treningu na dzieci przez ich rodziców

W analizie społecznego odbioru Hapkido nie sposób pominąć opinii rodziców. W celu zbadania ich poglądów przeprowadzono specjalną ankietę obejmującą 15 szczegółowych pytań dotyczących zachowania się dzieci¹. W efekcie uzyskano odpowiedzi 84 rodziców² na następujące kwestie:

1. Czy uległy poprawie wyniki w nauce?
2. Czy swoje problemy rozwiązuje samodzielnie?
3. Czy zmienił się stosunek do najbliższego otoczenia?
4. Czy w domu w czasie wolnym stosuje ćwiczenia fizyczne?
5. Czy widoczna jest większa samodyscyplina?
6. Czy pomaga słabszym w rozwiązywaniu ich problemów?
7. Czy stara się narzucać swoje racje?
8. Czy ważniejsze jest oglądanie TV, udział w zabawie od uczestniczenia w treningu?
9. Czy umiejętności zdobywane na treningu przynoszą dużo radości?
10. Czy rozmawia w domu o treningach?
11. Czy z niecierpliwością oczekuje na dzień treningu?
12. Czy zmienił się stosunek do zajęć z wychowania fizycznego?
13. Czy otrzymuje lepsze oceny z wychowania fizycznego?
14. Czy w swoich wypowiedziach bardziej emocjonuje się lekcją w.f., czy treningiem samoobrony?
15. Czy widoczne są zmiany w osobowości, jak np. życzliwość, wrażliwość, odwaga?

Częstość odpowiedzi w wartościach procentowych przedstawiono w formie graficznej.
W interpretacji wyników analizy danych ankietowych przyjęto skalę oceny wpływu:
powyżej 80% -jako bardzo duży wpływ;
60 – 80% – duży wpływ;
40 – 60% – średni wpływ;
20 – 40% – raczej mały;
do 20% – mały nieznaczący wpływ.

Według powyższych kryteriów stwierdzono u dzieci bardzo duży wpływ uprawiania Hapkido na zwiększenie samodzielności w rozwiązywaniu swoich problemów (pyt. 2.), wzrost poczucia obowiązku o czym świadczyłaby zdol­ność do rezygnacji z oglądania TV i innych przyjemności (pyt. 8.), spotęgowa­nie uczucia radości w związku z ćwiczeniami Hapkido (pyt. 9.), zintensyfiko­wanie interakcji z członkami rodziny poprzez rozmowę o treningach (pyt. 10.).

Częstość odpowiedzi na pytania 1-15 (w %)

Częstość odpowiedzi w wartościach procentowych przedstawiono w formie graficznej.
W interpretacji wyników analizy danych ankietowych przyjęto skalę oceny wpływu:
powyżej 80% -jako bardzo duży wpływ;
60 – 80% – duży wpływ;
40 – 60% – średni wpływ;
20 – 40% – raczej mały;
do 20% – mały nieznaczący wpływ.

Według powyższych kryteriów stwierdzono u dzieci bardzo duży wpływ uprawiania Hapkido na zwiększenie samodzielności w rozwiązywaniu swoich problemów (pyt. 2.), wzrost poczucia obowiązku o czym świadczyłaby zdol­ność do rezygnacji z oglądania TV i innych przyjemności (pyt. 8.), spotęgowa­nie uczucia radości w związku z ćwiczeniami Hapkido (pyt. 9.), zintensyfiko­wanie interakcji z członkami rodziny poprzez rozmowę o treningach (pyt. 10.).

Częstość odpowiedzi na pytania 1-15 (w %)


Ryć. 128. Wpływ uprawiania sztuki walki Hapkido na osobowość i sposób życia dzieci w opinii rodziców (n = 84)

Duży wpływ stwierdzono na: podejmowanie ćwiczeń fizycznych w domu (pyt. 4.), pomoc słabszym w rozwiązywaniu ich problemów (pyt. 6.), narzuca­nie swoich racji w rozmowie (pyt. 7.), niecierpliwe oczekiwanie na dzień trenin­gu (pyt, 11.) i większe zaangażowanie emocjonalne w treningu samoobrony niż w lekcji wychowania fizycznego (pyt. 14.) oraz zmiany w osobowości np. życz­liwość, wrażliwość i odwagę (pyt. 15.)

Rodzice zauważali średni wpływ uprawiania Hapkido na polepszenie się wyników w nauce (pyt. 1.), zmianę stosunku do najbliższego otoczenia (pyt. 3.), zwiększenie się samodyscypliny (pyt. 5.), oraz uzyskiwanie wyższych ocen z wychowania fizycznego (pyt. 13.).

Raczej mały wpływ odnotowali respondenci w przypadku zmiany stosunku dzieci do zajęć z wychowania fizycznego (pyt. 12.).

Ponadto, uwzględniając stopień zaawansowania ćwiczących wychwycono istotną współzależność z rozwojem samodzielności w rozwiązywaniu swoich problemów oraz podwyższeniem się ocen z wychowania fizycznego.

Walory ćwiczeń samoobrony Hapkido pozwalają przypuszczać, że spraw­ność tego systemu szkolenia jest dość wysoka.


¹ Układ pytań opracował jeden z autorów (E.M)

² Wykształcenie wyższe posiadało 43% ojców i 36% matek oraz średnie – 37% ojców i 54% matek. Pozostali legitymowali się wykształceniem zawodowym (15 i 9%) oraz jeden ojciec i jedna matka podstawowym. Czworgu dzieci brakowało ojców (5%).

Fragment książki ABC HAPKIDO s.91-93